TalentHunter
Etom Bulut Teknolojileri A.Ş.
Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma Metni


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

Bu metin, Etom Bulut Teknolojileri A.Ş. tarafından, Şirkete başvuru yapan çalışan ve stajyer adaylarına ait kişisel verilerin, Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirketin beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda metnin uygulama alanı, Şirketin başvuru yapan çalışan ve stajyer adaylarına ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Etom Bulut Teknolojileri A.Ş. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri


Çalışan Adayı 
Kimlik Bilgisi

Kimlik bilgileri (ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), uyruk bilgisi

İletişim Bilgisi 

Cep telefonu, e-posta adresi, ev adresi

Özlük ve Meslek Bilgisi

Askerlik durumu, sürücü belgesi bilgisi, eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/ seminer/ sertifika / ödül ve takdir bilgisi 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Görüşmeye çağırılan adaylar için CCTV kamera kaydı, fotoğraf

Fiziksel Mekan Güvenliği

Görüşmeye çağırılan adaylar için CCTV kamera kaydı

Stajyer Adayı
Kimlik Bilgisi

Kimlik Bilgileri (ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası doğum tarihi), uyruk bilgisi

İletişim Bilgisi

Cep telefonu, e-posta adresi, ev adresi

Özlük ve Meslek Bilgisi

Askerlik durumu, sürücü belgesi bilgisi, eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/ seminer/ sertifika / ödül ve takdir bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Fotoğraf, görüşmeye çağırılan adaylar için CCTV kamera kaydı.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Çalışan ve stajyer adaylarının kişisel verileri iş başvurusu süresince farklı kanallarından toplanmaktadır.

Şirket, çalışan ve stajyer adaylarının kişisel verilerini;

        i. Referans olarak adayının CV’sini ileten üçüncü kişilerden,

        ii. Şirketin internet sitesinden 

fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Ayrıca, çalışan adaylarının kişisel verileri Şirketin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket içerisindeki kameralar aracılığıyla elektronik olarak otomatik yollarla toplamaktadır.

Şirket kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER ADAYI
Kimlik Bilgisi

    • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İletişim Bilgisi 

    • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

Özlük ve Meslek Bilgisi

    • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

    • Kişisel verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

    • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

    • Kişisel verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

    • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Fiziksel Mekân Güvenliği

    • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, bu verileri Şirkete açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan (a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (ç) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (d) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. 

Tüm bu sınırlara uygun olarak Şirkete başvuran ve/veya başvurusu iletilen çalışan ve stajyer adaylarının kişisel verileri yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER ADAYI
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi 
Özlük ve Mesleki Deneyim

    • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

    • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

    • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

    • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

    • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

    • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

    • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar  

    • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

    • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

    • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

    • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

    • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

    • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

    • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

    • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Fiziksel Mekan Güvenliği

    • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

    • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

    • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

    • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

    • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

    • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak (i) tedarikçilerimiz ve (ii) kanunen yetkili kamu kurumlarına ve gerçek ve/veya tüzel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir. 

Kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir:


Çalışan Adayı 

    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

    • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Stajyer Adayı

    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

    • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

5. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, https://kariyer.etom.cloud/ adresinde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, şirketin resmi e-mail adresi bilgi@etom.cloud üzerinden sistemimizde kayıtlı kişisel e-posta adresiniz üzerinden veya Şirketin Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13/123 Kartal/İstanbul adresine şahsen veya noter vasıtasıyla yazılı başvurarak gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

    a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.